Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal, Átány

2018.08.06

EFOP-1.6.2-16-2017-00118

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 

Javul a szegregátumban élők helyzete Átányban

A fő pályázó: Átány községe

Átány alföldi magyar falu, a Nagyalföld északi, Heves megye déli-középső részén a Hevesi-síkon, Heves várostól 6 km-re északkeletre, a megyeszékhelytől 40 km-re, a Hanyi-ér két oldalán elterülő, két- beltelkes, halmazos település.

A környék településhálózata a magyar honfoglalás után, a X-XI. században már kialakult. A gyéren fennmaradt középkori források azonban csak későn, 1407-ben és 1409-ben említik első ízben, oklevelekben: ATHAN névalakban. A község ma is az eredeti helyén áll, az áradásoknak kitett határ legkiemelkedettebb, leginkább védett foltján.

Átány község az ország leginkább leszakadó települései közé tartozik társadalmi, demográfiai, gazdasági, munkaerő-piaci, infrastrukturális, környezeti mutatói alapján.
A település közel 1500 fős. A környék települései Átányhoz hasonlóan kedvezőtlen helyzetűek. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) - 2011-es népszámlálási adatai alapján - három szegregátumot azonosított a településen, közülük a legnagyobb és legrosszabb állapotú a 3. számú szegregátum, amely jelen projekt akcióterületét jelenti. A KSH mutatói, illetve az előkészítő szakaszban szerzett információk és terepmunka alapján ez a terület tekinthető Átány leginkább leszakadó részének, ahol mintegy 250-260 fő él.


A pályázat konzorciumi partnere: SZIA, SZOCIÁLIS INNOVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY A kelet-európai térség fejlesztéséért

A SZIA, mely a projekt konzorciumi partnereként a szakmai megvalósításért felel, 1997 óta működik. Tevékenysége középpontjában olyan innovatív stratégiák kialakítása és elterjesztése áll, amelyek a társadalmi esélyegyenlőség elveinek megfelelően a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetének javítását szolgálja. Tevékenységük hajtóereje a civil kezdeményezések erejébe vetett hitük, hogy a demokrácia megvalósulásának egyik alapvető feltétele a civil szervezetek sikeres működés.

Évek óta működő programjaikkal - InDaHouse Hungary, L'ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj a Nőkért és a Tudományért, Rádió Bézs, képzések a XIII. Kerületi Prevenciós Központban, Szociális Munka Napja - különböző csoportokat szólít meg.

Munkájuk során együttműködnek számos szociális intézménnyel, civil szervezettel, támogatóval és önkéntes segítővel.


EFOP-1.6.2-16-2017-00118, Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal - Javul a szegregátumban élők helyzete Átányban c. projekt

2016 második félévére, több éves előkészítő munka eredményeként a KSH 2011-es népszámlálás adatainak felhasználásával elkészült az országos szegregátum adatbázis és térkép, mely a 2014-ben módosított szabályozásnak (314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet) megfelelően, térképi ábrázolás mellett tartalmazza az ország szegregátumainak legfőbb adatait, társadalmi jellemzőit. Az adatbázis alapján az ország területén 709 településen, 1384 - főként romák lakta telep illetve település szövetbe ágyazódott elmaradott településrész található, melyben az ország lakosságának 2,8 %-a él. Ezeken a helyeken

egyszerre vannak jelen a súlyos munkanélküliségi, szociális és egészségügyi problémák, illetve a szolgáltatásokhoz való hozzájutási nehézségek.

A nélkülözés, a hátrányos helyzet generációról generációra való öröklődését a hátrányos helyzetben lévők, illetve maguk a hátrányos helyzetű települések önerőből nem tudják meggátolni. A kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében komplex, megfelelően felkészített szakemberek bevonásával zajló, összehangolt és folyamat-támogatással kísért szakmapolitikai beavatkozások szükségesek.

A projekt célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A projekt részcéljai a következők:

 • Javuljon a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése (beleértve a szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatásokat);

 • Növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje;

 • Növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő (különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási) programokba kapcsolódnak;

 • Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma;

 • Növekedjen a telepszerű környezetben élő gyermekek óvodáztatási aránya;

 • Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei;

 • Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota;

 • Fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges közszolgáltatások elérhetősége; fenntarthatóan javuljon a közszolgáltatásokat nyújtók és a célcsoport kapcsolattartása;

 • Csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma;

 • Növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra;

 • Növekedjen az integrált környezetben élők befogadási hajlandósága és kevesebb hátrányos megkülönböztetés érje a telepen elő vagy onnan beköltöző családokat;

 • Javuljon a közösségi kohézió a településen;

 • Növekedjen az önálló lakhatási feltételek segítését célzó támogatásokhoz való hozzáférési lehetőség igénybevételére való képesség.

A periférikus élethelyzetek felszámolása a generációkon át mélyülő (foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, közösségi, lakhatási és szolgáltatásokhoz való hozzáférési) hátrányok felszámolását jelenti az eszközök összehangolt, integrált módon történő folyamatos biztosításával, valamint az érintettek, a helyi közösségek, az önkormányzatok, civil szervezetek és egyházi jogi személyek aktív részvételével. A fejlesztések alapja a célterületen zajló folyamatos szakmai jelenlét (jelenléten alapuló szociális munka).

Ennek mentén a faluban Csillagpontot és Csillagházat, a későbbiekben pedig csak Csillagházat működtetünk. Az intézmény feladata a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetése.

A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése. A gyermekek korai fejlesztése, iskolai felzárkózásuk támogatása.

Közösségépítő, közösségfejlesztő rendezvények, programok, foglalkozások szervezése.

Álláskeresésben, munkavállalásban segítségnyújtás, képzések, tréningek szervezése, a munkáltatók érzékenyítése, a munka megtartásának elősegítése.

Tanácsadás és információ szolgáltatás az intézményről és a helyben elérhető szolgáltatásokról.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások a következőek:

 • Információnyújtás

 • Szociális munka - egyéni esetkezelés

  • Adósságkezelés

  • Álláskeresési, képzési tanácsadás

  • Mentálhigiénés, életvezetési tanácsadás

  • Egyéni és családi fejlesztési tervek készítése

 • Szociális munka csoportokkal

  • Mindent tudni akarok klub

  • Álláskeresési klub

  • Szülői tréning, rendhagyó szülői értekezlet

  • Kamaszpanasz

 • Tanoda

 • Iskolai nyílt nap

 • Nyári tábor, nyári és délutáni napközi

 • Kirándulások

 • Önsegítő csoport kialakulásának támogatása

A projekt keretében a település lakói számára különböző egyéb szolgáltatásokat, programokat nyújtunk

 • Mentorálás, mediáció

 • Szexedukáció

 • Drogprevenció

 • Korai fejlesztés

 • Játszóház

 • Meséd program

 • Képzések, tréningek

 • Jövő Műhely

 • Családi nap

 • Hagyományőrző fesztivál

 • Sport nap

 • Telepszépítés

 • Főzőverseny

 • Projektnyitó és -záró rendezvény

 • Jogi tanácsadás

 • Pszichológiai tanácsadás

A projekt támogatásának mértéke: 195.300.097 Ft, amely a Főpályázó és a Konzorciumi partner között a következőképpen oszlik meg:

 • Átány Község Önkormányzata: 110.196.040 Ft

 • SZOCIÁLIS INNOVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY A kelet-európai térség fejlesztéséért: 85.104.057 Ft

A költségek főbb elemei:

 • a projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók foglalkoztatásához kapcsolódó költségek: 75.228.300 Ft

 • képzések a célcsoporttagok számára: 20.740.000 Ft

 • megélhetési támogatás a képzésbe bevontaknak: 22.013.100 Ft

 • rendezvények: 12.500.000 Ft

 • szolgáltatások a célcsoporttagok számára: 24.619.500 Ft

 • monitoring: 8.160.000 Ft

 • szakmai team, helyi szakemberek támogatása: 8.150.000 Ft

 • szükséges eszközök, anyagok beszerzése: 8.045.940 Ft

 • működési költség: 4.817.160 Ft

 • kötelező nyilvánosság, marketing: 1.247.097 Ft

 • projekt előkészítése: 9.779.000 Ft