Javul a szegregátumban élők helyzete Átányban

2018.08.05

               EFOP-1.6.2-16-2017-00118

A projekt időtartama: 2018. ápr. 01. - 2021. jún. 30.

A fő pályázó: Átány községe

Átány alföldi magyar falu, Heves várostól 6 km-re északkeletre, a megyeszékhelytől 40 km-re, a Hanyi-ér két oldalán elterülő település.

Átány község az ország leginkább leszakadó települései közé tartozik társadalmi, demográfiai, gazdasági, munkaerő-piaci, infrastrukturális, környezeti mutatói alapján. A település közel 1500 fős. A környék települései Átányhoz hasonlóan kedvezőtlen helyzetűek. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) - 2011-es népszámlálási adatai alapján - három szegregátumot azonosított a településen, közülük a legnagyobb és legrosszabb állapotú a 3. számú szegregátum, amely jelen projekt akcióterületét jelenti. A KSH mutatói, illetve az előkészítő szakaszban szerzett információk és terepmunka alapján ez a terület tekinthető Átány leginkább leszakadó részének, ahol mintegy 250-260 fő él.

A pályázat konzorciumi partnere: SZIA, SZOCIÁLIS INNOVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY A kelet-európai térség fejlesztéséért

A SZIA, mely a projekt konzorciumi partnereként a szakmai megvalósításért felel, 1997 óta működik. Tevékenységünk középpontjában olyan innovatív stratégiák kialakítása és elterjesztése áll, amelyek a társadalmi esélyegyenlőség elveinek megfelelően a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetének javítását szolgálja. 

A képen munkatársunk látható a helyi óvodával közösen szervezett gyermeknapi programon


EFOP-1.6.2-16-2017-00118, Javul a szegregátumban élők helyzete Átányban c. projekt

2016 második félévére elkészült az országos szegregátum adatbázis és térkép, mely a  térképi ábrázolás mellett tartalmazza az ország szegregátumainak legfőbb adatait, társadalmi jellemzőit. Az adatbázis alapján az ország területén 709 településen, 1384 - főként romák lakta telep illetve elmaradott településrész található, melyben az ország lakosságának 2,8 %-a él. Ezeken a helyeken egyszerre vannak jelen a súlyos munkanélküliségi, szociális és egészségügyi problémák, illetve a szolgáltatásokhoz való hozzájutási nehézségek.

A nélkülözés, a hátrányos helyzet generációról generációra való öröklődését a hátrányos helyzetben lévők, illetve maguk a hátrányos helyzetű települések önerőből nem tudják meggátolni. A kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében komplex, megfelelően felkészített szakemberek bevonásával zajló, összehangolt beavatkozások szükségesek.

A projekt célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A projekt részcéljai a következők:

 • Javuljon a  szolgáltatásokhoz való hozzáférése;

 • Növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje;

 • Növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő programokba bekapcsolódnak;

 • Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma;

 • Növekedjen a telepszerű környezetben élő gyermekek óvodáztatási aránya;

 • Javuljanak a programba bevont iskoláskorúak iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei;

 • Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota;

 • Fenntarthatóan javuljon a közszolgáltatások elérhetősége; és a közszolgáltatásokat nyújtók és a célcsoport kapcsolattartása;

 • Csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma;

 • Növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra;

 • Növekedjen az integrált környezetben élők befogadási hajlandósága és kevesebb hátrányos megkülönböztetés érje a telepen elő vagy onnan beköltöző családokat;

 • Javuljon a közösségi kohézió a településen;

 • Növekedjen az önálló lakhatási feltételek segítését célzó támogatásokhoz való hozzáférési lehetőség igénybevételére való képesség.

A fejlesztések alapja a célterületen zajló folyamatos szakmai jelenlét (jelenléten alapuló szociális munka).

A projekt támogatásának mértéke: 195.300.097 Ft (100%-os támogatás formájában), amely a Főpályázó és a Konzorciumi partner között oszlik meg.